Skip to content

Hand in hand

“เราจักบรรลุชัยในวันหนึ่ง ด้วยลึกซึ้งศรัทธามหาศาล ผสานมือประสานใจอีกไม่นาน เราจักพานพบสันติสถาพรฯ”