Skip to content

พีระมิดระบบทุนนิยมโดยภาพแสดงให้เห็นถึง “พีระมิดทางสังคม” หรือลำดับชั้นทางสังคมโดยแท้ ที่ซึ่งผู้ร่ำรวยมั่งคั่งอันเป็นชนส่วนน้อยอยู่ชั้นบนสุดในขณะที่ผู้ยากไร้อันเป็นชนส่วนมากอยู่ชั้นล่างสุด ด้านบนสุดของยอดพีระมิดคือถุงเงินอันเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยม ถัดลงมาคือชั้นของเจ้านายเชื้อพระวงศ์และบรรดาผู้นำของรัฐที่กล่าวว่า “เราปกครองท่าน” (We rule you) ถัดมาอีกคือชั้นของนักบวชที่กล่าวว่า “เราหลอกลวงท่าน” (We fool you) ตามมาด้วยชั้นของบรรดานายทหารที่กล่าวว่า “เรายิงไปที่ท่าน” (We shoot at you) และชั้นของบรรดากระฎุมพีที่กล่าวว่า “เรารับประทานแทนท่าน” (We eat for you) ส่วนชั้นล่างสุดของพีระมิดคือชั้นของบรรดากรรมากรซึ่งกล่าวว่า “เราทำงานให้ทุกคน… เราหล่อเลี้ยงทุกคน” (We work for all… We feed all)