Skip to content

To satisfy Vajiralongkorn


เพื่อให้เป็นที่พอใจของวชิราลงกรณ์
ประเทศนี้อะไรๆก็ต้องทำตามอารมณ์ของท่าน
อนาถแท้