Skip to content

เราจะต้องยิ้ม


ถ้าเค้าอยากให้เราสิ้นหวัง เราจะต้องมีพลัง
ถ้าเค้าอยากให้เราเศร้า เราจะต้องยิ้ม
ถ้าเค้าอยากให้เราหยุดคิด เราจะต้องคิด
ถ้าเค้าทำให้เรากลัว เราจะต้องกล้า
ถ้าเค้าอยากให้เรายอมจำนน เราจะต้องลุกขึ้นสู้

I love you, you are not forgotten.