Skip to content

พระราชา

สอนให้เด็กไม่รู้จักคิด เพียงแต่ดูหน้าปกที่เขียนไว้ “จ้าวแผ่นดินไทย ราชันแห่งโลก” กษัตริย์จะเป็น “จ้าว” ของแผ่นดินได้ไง และเป็น “พระราชา” ของโลกอะไรกัน